A A A A

"Im dalej w las..."


Im dalej w las...

„Im dalej w las…”

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o lesie, gospodarowaniu zasobami natury oraz o racjonalnym i odpowiedzialnym korzystaniu ze wszystkich darów przyrody. Poprzez realizację działań w ramach projektu tj. spotkanie z leśniczym, leśny spacer rozwojowy, gry terenowe, warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty fotograficzne "Odkryj tajemnice lasu", konkurs fotograficzny "Las w obiektywie", warsztaty rzeźbiarskie tworzenia leśnych instalacji, warsztaty tworzenia muralu" Zaproś las do domu", warsztaty osikowe, wystawę oryginałów prac konkursu fotograficznego „Las w obiektywie” w siedzibie Filii Zastów WCK, wielkoformatową wystawę „Las w obiektywie” w „Galerii na płocie” oraz prezentację multimedialną chcemy wzmocnić więzi uczestników ze środowiskiem, chronić i wspierać zrównoważony rozwój. Działania projektowe są niezwykle ważne ze względu na coraz większą degradację środowiska przyrodniczego wywołaną czynnikami antropogenicznymi. Człowiek stanowi nierozerwalną cześć środowiska przyrodniczego. Wszystkie jego działania mają skutki dla środowiska przyrodniczego (pozytywne lub negatywne). Dlatego istotną kwestią jest konieczność uświadamiania społeczeństwu już od najmłodszych lat, istnienia tego wpływu, możliwości i metod jak najmniej szkodliwego funkcjonowania w środowisku i korzystania z jego zasobów. Ważne jest także wykazanie i uzmysłowienie konieczności dalekosiężnego postrzegania wpływu aktualnie podejmowanych działań. Taki odpowiedzialny i przemyślany sposób korzystania ze środowiska określany jest mianem rozwoju zrównoważonego, czyli właściwego sposobu postępowania człowieka względem środowiska.

Celami szczegółowymi są:
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska leśnego;
- dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska;
- wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
- poznanie korzyści zdrowotnych wynikających z obcowania z przyrodą;
- poznanie warunków życia niektórych zwierząt, naturalnego środowiska sprzyjającego ich życiu;
- rozwijanie aktywności artystycznej, umożliwienie uczestnictwa w różnych dziedzinach sztuki.

Wydarzenia projektowe będą realizowane od kwietnia do grudnia 2024 roku. Udział w nich wezmą dzieci i młodzież. Poprzez działania projektowe uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej, ekologicznej, zdrowego stylu życia, ochrony i poszanowania przyrody. Uzyskają także informacje na temat zagrożeń i nauczą się jak sobie z nimi radzić. Uczestnictwo w projekcie pokaże jak ważna dla nas i życia na Ziemi jest ekologiczna postawa człowieka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego