A A A A

Dostępność

 

Deklaracja dostępności Wawerskiego Centrum Kultury

Wawerskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wck-wawer.pl.

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 2015.08.10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.01.31.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 - niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 - brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
 - brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 - część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Powody wyłączenia:
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.06.14.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Basiak, wawer.wck@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 443 70 73‬. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

1. Główna siedziba Wawerskiego Centrum Kultury – ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa

Sposób dojazdu:
Autobus: 115, 119, 147, 319 – przystanek Wawer-Ratusz, 125, 525 – przystanek Pożaryskiego, 213, 521 – przystanek PKP Międzylesie,
Kolej: SKM S1, KM – stacja Warszawa Międzylesie.

Budynek znajduje się przy ulicy Żegańskiej 1a, który jest prostopadły do głównego budynku Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Wawer. Obok publiczny parking z miejscem dla niepełnosprawnych przed wejściem.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Żegańskiej 1a - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Ochrona udziela informacji podstawowych. Sekretariat jest na parterze w sali nr 8. Na piętra można wjechać podnośnikiem dla niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Na każdym piętrze znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.


2. Wawerskie Centrum Kultury Filia Aleksandrów – ul. Samorządowa 10

Sposób dojazdu:
Autobus: 115, 142 – przystanek Księdza Szulczyka.

Budynek znajduje się przy ulicy Samorządowej 10, od ul. Złotej Jesieni (główna) dojście wzdłuż cmentarza ul. Księdza Szulczuka i po 20 metrach na rogu z ul. Samorządową. Parkowanie wzdłuż ulicy.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Księdza Szulczyka, furtka od ul. Samorządowej - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe szerokość przejścia powyżej 90 cm, bez progu w drzwiach. Podjazd do drzwi głównych dla osób niepełnosprawnych. Budynek parterowy, dojazd na wózku do wszystkich pomieszczeń. Sekretariat jest na parterze przy głównym wejściu. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Na parterze znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.


3. Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin – ul. V Poprzeczna 13

Sposób dojazdu:
Autobus: 115, 125, 525 – przystanek Odrodzenia (dojść ul. Kajki do V Poprzecznej i tą ulicą obok sklepu spożywczego Społem i basenu do Klubu).

Budynek znajduje się przy ulicy V Poprzecznej 13, który jest pośrodku krótkiej ul. V Poprzecznej. Znajduje się pomiędzy domami jednorodzinnymi. Na terenie znajduje się parking.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się z lewej strony budynku od strony ul. V Poprzecznej - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Drugie drzwi (z przedsionka) są szerokie, jednak z wysokim progiem. Dojście piesze jest równe, z małym nachyleniem przed wejściem. Sekretariat jest na I piętrze. Korytarze wąskie, na piętra można wejść tylko wąskimi schodami – brak możliwości wjazdu przez wózki inwalidzkie na piętra. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Brak łazienek dla niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.


4. Wawerskie Centrum Kultury Filia Falenica – ul. Walcownicza 2

Sposób dojazdu:
Autobus: 115, 142, 161, 213, 521 – przystanek PKP Falenica,
Kolej: SKM S1, KM – stacja Warszawa Falenica.

Budynek znajduje się przy ulicy Walcowniczej 2 róg ul. Patriotów, który znajduje się przy rondzie obok stacji kolejowej Warszawa Falenica. Z tyłu budynku publiczny parking z miejscem dla niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Patriotów - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Budynek jest dwu piętrowy, Wawerskie Centrum Kultury znajduje się na II piętrze, na parterze sala widowiskowa. W budynku znajduje się także Biblioteka Publiczna. Sekretariat jest na II piętrze. Na piętra można wjechać podnośnikiem dla niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Na piętrze znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

5. Wawerskie Centrum Kultury Filia Marysin– ul. Korkowa 119/123

Sposób dojazdu:
Autobus: 115, 172, 305, 402, 520 – przystanek Potockich,

Budynek znajduje się przy ulicy Korkowa 119/123. Budynek wielofunkcyjny – znajdują się w nim apteka, poczta, biblioteka. Parking znajduje się na zapleczu budynku.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane logiem Wawerskiego Centrum Kultury, znajduje się z boku budynku, od strony bazarku - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe, bez progu. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Budynek jest jedno piętrowy, Wawerskie Centrum Kultury znajduje się na parterze i na I piętrze. Przy wejściu na piętro brak windy. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W Wawerskim Centrum Kultury, jest łazienka dla osób niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.


6. Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość – ul. Powojowa 2

Sposób dojazdu:
Autobus: 161, 213 – przystanek Powojowa, 521 – przystanek PKP Radość (trzeba dojść ul. Panny Wodnej lub Junaków – 300 m.),
Kolej: SKM S1, KM – stacja Warszawa Radość (trzeba dojść ul. Panny Wodnej lub Junaków – 300 m.).

Budynek znajduje się przy ulicy Powojowej 2 między ulicami Panny Wodnej i Junaków. Obok budynku publiczny parking przy ulicy Powojowej i Junaków.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Powojowej - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Budynek jest jedno piętrowy, Wawerskie Centrum Kultury znajduje się na parterze i I piętrze. W budynku znajduje się także Biblioteka Publiczna. Sekretariat jest na I piętrze. Na piętra można wjechać podnośnikiem dla niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Na każdym piętrze znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.


7. Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów – ul. Lucerny 13

Sposób dojazdu:
Autobus: 119, 213 – przystanek Lucerny 04, 142, 305, 702 - przystanek Lucerny 02.

Budynek znajduje się przy ulicy Lucerny 13. Przed budynkiem publiczny parking.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Lucerny - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, do drzwi wybudowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków. Budynek parterowy, dojazd na wózku do wszystkich pomieszczeń. Sekretariat jest na parterze. W budynku znajduje się pętla indukcyjna na sali widowiskowej. Brak dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Brak łazienki dla niepełnosprawnych.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.