A A A A

O nas

Kultura jest ważna

W szybko zmieniającym się świecie zmienia się również rola jak i sposób funkcjonowania kultury. Ludzie często boją się zmian, wolą to co jest stałe i schematyczne. Jednak szybkie zmiany w otaczającej nas rzeczywistości wymuszają nowe do niej podejście. Zmiany dotykają też funkcjonującego dotychczas modelu kultury. Model kultury zamkniętej tylko w instytucjach kultury ustępuje miejsca modelowi kultury otwartej,włączającej, zapraszającej do uczestnictwa jak i współtworzenia. Powoli zacierają się granice podziału na twórców i odbiorców. Coraz częściej bywamy publicznością i twórcami. Zadaniem dzisiejszej instytucji kultury jest budowanie modelu kultury przystającego do ambicji i dążeń nowego odbiorcy, i współczesnego świata. W takim modelu bardzo ważne jest uczestnictwo włączające każdego w nurt kultury tak aby korzystał z bogatej oferty kulturalnej, jak również ją wzbogacał. W ten sposób budujemy dialog z dzisiejszym odbiorcą. Odbiorca staje się również partnerem. Taki sposób podejścia sprawia,że kultura staje się motorem rozwoju, miejscem debaty i ważnej dyskusji prowadzącej do zmiany społecznej. Kultura pomaga odkrywać tożsamość, wzmacnia i pomaga budować wspólnoty a przede wszystkim pobudza kreatywność, niezwykle przydatną we wszystkich sferach życia. Nowy model kultury otwartej, korzystając z narzędzi artystycznych, zaczyna przenosić się również do innych sfer życia. Wchodzi w sferę budowania relacji międzyludzkich, budowania wspólnej przestrzeni, wzajemnego zrozumienia, wspierając tym samym kreatywność i marzenia uczestników.
Kultura to przecież nasza twórcza codzienna aktywność zmierzająca do wspólnego budowania i zmieniania otaczającego nas świata. Sam proces współtworzenia jest pracą z drugim człowiekiem, spotkaniem z jego przekonaniami, rozumieniem świata, zgromadzonymi doświadczeniami a wreszcie z jego pasjami i aspiracjami.
Sens istnienia instytucji kultury i jej działalności określa uczestnictwo w kulturze. Ważne jest aby uczestnictwo było własnym i świadomym wyborem. Obserwujemy coraz częściej interaktywny odbiór kultury tworzonej przez innych, jak również częste wnoszenie własnej twórczej działalności do dostępnego obiegu kultury. Elementem uczestnictwa w kulturze jest również dyskusja z kulturą, rozmowa o kulturze, jej kontestowanie czy afirmacja.
Instytucje kultury powinny reagować na otaczająca je rzeczywistość i działać w sposób otwarty zapraszający odbiorców do czynnego uczestnictwa.
Taki sposób podejścia do kultury i postrzegania instytucji kultury powinien znaleźć odbicie w lokalnej polityce kulturalnej a działająca w sposób otwarty nowoczesna instytucja kultury powinna znaleźć wsparcie lokalnego samorządu.
Instytucje kultury mają określony cel. Są powołane do prowadzenia działalności kulturalnej, do tworzenia dostępu do kultury, powinny również dbać o aktywne uczestnictwo ludzi w kulturze. W dzisiejszym świecie Internet daje również szeroki dostęp do kultury. Do Internetu też w dużym stopniu przeniosło się uczestnictwo w kulturze, tu ma miejsce nie tylko przyswajanie dóbr kultury ale też różnego rodzaju twórcza aktywność. Rodzi się zatem potrzeba wchodzenia w partnerstwo z tym rodzajem ekspansywności. Zmieniająca się rzeczywistość stawia nowe wyzwania przed instytucjami kultury, które dbają w głównej mierze o żywe uczestnictwo w kulturze. Aktywne ożywianie kultury w środowisku lokalnym, poprzez odkrywanie talentów, potencjałów i kreatywności mieszkańców oraz zapraszanie ludzi do aktywnego uczestnictwa to animacja kultury. Instytucje kultury powinny tworzyć i rozwijać zespoły animatorów, którzy będą utrzymywać i pielęgnować kontakty z ludźmi, ze współtwórcami.
Obok działań animacyjnych instytucje kultury podejmują szerokie działania edukacyjne. W tak szybko zmieniającym się świecie edukacja powinna być procesem nieustającym. Edukacja kulturalna ma niezwykle istotną wartość. Przygotowuje świadomych i kompetentnych odbiorców sztuki, pokazując różnorodność kultur, dostrzegając subkultury i kultury niszowe, uczy zrozumienia i własnych wyborów w tym obszarze. Współczesna edukacja kulturalna to nie tylko tradycyjne nauczanie rysunku, śpiewu czy tańca. Dzisiaj jej zakres się zmienia i poszerza. Powinna zarówno uczyć dostrzegania wartości w wielokulturowości, jak również dostarczać szerokiej wiedzy o kulturze własnej i jej miejscu w świecie. Powinna być przewodnikiem w poszukiwaniu narzędzi do rozumienia kultury i podejmowania z nią dialogu. Tak rozumiana i praktykowana edukacja kulturalna prowadzi do świadomych wyborów w w przestrzeni kultury. Budowanie partnerskich relacji instytucji kultury z publicznością, z uczestnikami, dopisuje nowe wyzwania zarówno dla animatorów jak i wszystkich odpowiedzialnych za edukację kulturalną.
W świecie szybko zmieniającej się rzeczywistości, w dynamicznym świecie dyktującym szybkie tempo życia często czujemy zagubienie i lęk. W takim świecie poszukujemy odniesienia do czegoś stałego i stabilnego. Dla wielu z nas kultura jest oparciem, pomaga w utrwalaniu tożsamości, pomaga odkrywać naszą unikalność a przede wszystkim pomaga budować i wzmacniać wspólnoty.
Dzięki kulturze możemy odważnie zmieniać i modernizować świat, prowadzeni marzeniami. Kultura daje nam narzędzia do krytycznego myślenia, daje umiejętności przyswajania trudniejszych treści i zjawisk, uczy stawiania pytań, uczy rozumienia skomplikowanego świata jak również uczy poszukiwania piękna. Często wzrusza i prowokuje. Powinna być ważna dla każdego.
A najlepiej aby kultura była ważna sama w sobie, aby nie była narzędziem do rozwiązywania różnych spraw.Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury

 

 

 

Kultura przekracza granice i łączy ludzi...

Obserwujemy, że dzięki wiedzy naukowej i technice dokonuje się zauważalny postęp ludzkości. Technika i technologie są w ogromnym rozkwicie. To budzi obawy czy te zjawiska nie są zagrożeniem dla cennych wartości kultury. Z punktu widzenia instytucji kultury warto uświadomić sobie ten proces ale też reagować tak, aby kultura i sztuka nie zostały zepchnięte na margines.

Holistyczne spojrzenie na kulturę pozwala zdefiniować ją jako całość złożoną z duchowych, materialnych i intelektualnych cech charakteryzujących społeczeństwo. Kultura to nie tylko sztuka to także systemy wartości, style życia, tradycje, umiejętność współpracy, tolerancja. Podstawową rolą instytucji kultury jest szerokie wsparcie dla twórczych postaw, edukacja kulturalna, sprzyjanie rozwojowi aktywności kulturalnej, ujawnianie talentów, odkrywanie pasji ale też poszukiwanie i wychowywanie świadomych uczestników kultury. W szybko zmieniającej się rzeczywistości nie ma stałego modelu uczestnictwa w kulturze. Zmienia się wokół nas przestrzeń, pojawiają się nowi mieszkańcy, nowi odbiorcy z nowymi potrzebami i oczekiwaniami. Dzisiejszy uczestnik kultury dostaje dość urozmaiconą ofertę kulturalną i najczęściej korzysta z globalnych i nieograniczonych zasobów poprzez Internet jak również telewizję. Natomiast kontakty za pośrednictwem tradycyjnych instytucji kultury cieszą się coraz mniejszym powodzeniem. Dlatego ważną rolą instytucji kultury, w tym Wawerskiego Centrum Kultury, jest tworzenie i wspieranie licznych grup twórczych, budowanie więzi i integrowanie społeczności lokalnej wokół projektów kulturalnych ale też tworzenie takiej oferty, która zachęci ludzi do wychodzenia z domu i umożliwi dostęp do kultury wszystkim grupom społecznym. Naszym zadaniem jest także wspieranie postaw partycypacyjnych mieszkańców i zachęcanie ich do wspólnego budowania programu, w celu zmniejszania kręgów „ kanapowego odbiorcy”, jak i popularności konsumpcyjnego stylu życia, na rzecz postaw aktywnych, kreatywnych i twórczych. Ważnym elementem naszej strategii działania jest zatem szerokie budowanie procesów integracyjnych, kultury współpracy i partnerstw w bliższym i dalszym otoczeniu. Budując projekty i programy sprzyjające szerszej aktywności mieszkańców, poszukując większej ilości odbiorców, należy jednak pamiętać, że zagrożeniem może być wyrównywanie poziomu do najmniej wymagających i mało wybrednych kręgów.

Dlatego ważna jest szeroka i umiejętna edukacja kulturalna, najmłodszych ale też młodzieży licealnej, którą nowe systemy nauczania pozbawiły kontaktu ze sztuką, jak również wszystkich, których warunki życiowe wykluczyły z tej szansy, zmierzająca do kształtowania świadomego odbiorcy. Naszym zadaniem jest intensywne oddziaływanie edukacyjne i wpływanie na kształtowanie młodego człowieka, wielostronne wzbogacanie go, zwiększanie jego wrażliwości społecznej i estetycznej oraz wyzwalanie twórczej ekspresji.

Ważnym elementem działania jest też stwarzanie na warsztatach i spotkaniach artystycznych takich sytuacji, które umożliwią aktywne uczestnictwo w kulturze, które będą wyzwalały potrzeby i nawyki kulturalne, jak również będą uczyły właściwego stosunku do innych. Jestem zwolennikiem wychowywania i terapii przez sztukę. Dlatego w budowaniu programu Wawerskiego Centrum Kultury, stawiam nie tylko na element uczestnictwa ale również na twórczą realizację siebie i budowanie trwałych podstaw wiedzy o kulturze i sztuce.

Chcemy przez swoje działania stwarzać warunki do zrozumienia procesów kulturalnych jak również społecznych, przybliżając często to co jest nam obce. Będziemy zmieniać utarte schematy. Chciałabym abyśmy razem z moim zespołem i uczestnikami uczyli się tworzyć kulturę, aby duch triumfował nad materią, nad konsumpcją, nad wszechobecna reklamą, abyśmy uczyli się wspólnie odkrywać piękno duchowe, ukryte talenty i robili w życiu to co bardzo chcemy a nie to co musimy.

Chcemy być szansą dla sztuki amatorskiej, która pozwala każdemu poczuć się artystą i dla szeroko rozumianej kultury społeczności lokalnej. Poprzez spektakle teatralne, poprzez teatr tańca i bogactwo projektów muzycznych, plastycznych i społecznych będziemy uczyć podejścia do wyzwań dzisiejszej rzeczywistości, będziemy uczyć tolerancji dla odmiennych postaw i zachowań. Takie są wymogi dzisiejszego świata wobec nas, wobec nowoczesnej instytucji kultury i należy podjąć wszelkie starania i uwierzyć, że to właśnie kultura może decydować o postępie ludzkości, że kultura przekracza granice i łączy ludzi. To są dla mnie Nowe Ogrody Kultury.


Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury

 


Strefa Kreatywności

Instytucje kultury muszą się zmieniać tak, jak zmienia się świat wokół nich. Powinny być atrakcyjnym centrum życia i edukacji lokalnej społeczności. Mając powyższe na uwadze w dzielnicy Wawer zaproponowano reformę działających dotychczas osobno osiedlowych klubów kultury i połączono je wszystkie, łącznie z Wawerską Strefą Kultury, w jedną strukturę pn. Wawerskie Centrum Kultury. Nowa wizja wyłoniła się z konsultacji społecznych i „Społecznego programu rozwoju kultury w Wawrze”. Powstała też z konieczności zbudowania instytucji bardziej innowacyjnej i nowoczesnej – takiej, która aktywnie włączy pomysły mieszkańców, stworzy z nimi program, a przede wszystkim zainspiruje ich do działań artystycznych i kulturalnych. W dzisiejszej „kulturze ekranu” i „kanapowego odbiorcy” niezwykle ważne jest stymulowanie mieszkańców do działania, do spotkań, do współtworzenia i pokazywanie im otwartości oraz gotowości pomocy przy realizacji ich pomysłów. Naszym zadaniem jest też przełamywanie schematów i podziału na tradycyjne zajęcia (sekcje: muzyczne, plastyczne, taneczne) na rzecz zajęć interdyscyplinarnych, różnych przedsięwzięć międzypokoleniowych, projektów i innowacyjnych form działalności (twórcze warsztaty, happeningi, instalacje). Tworzenie nowej instytucji to szansa na otwarcie się na nowe środowiska i grupy społeczne; to także szansa na otwartość na zmiany i eksperyment.

Nowoczesna instytucja kultury powinna systematycznie badać obszary potrzeb, powinna umiejętnie budować relacje sąsiedzkie i mechanizm lojalnościowy. Budowanie relacji ze światem zewnętrznym, poprzez szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi, lokalnym biznesem, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i mieszkańcami, będzie jednym z priorytetów Wawerskiego Centrum Kultury.

Zadaniem instytucji kultury jest szerokie wsparcie edukacyjne dla różnych grup społecznych, jak również pobudzanie kreatywności, animowanie i integracja społeczna. Są to działania prowadzące do podnoszenia jakości życia i kształtowania świadomego odbiorcy kultury. Będziemy korzystać z dobrych praktyk, szukając też nowych pomysłów i inspiracji, stymulując się wzajemnie do poznawania nowego. W tym celu został powołany w Wawerskim Centrum Kultury Dział Animacji Kultury i Projektów, który będzie wsparciem dla wszystkich filii w poszukiwaniu nowych metod pracy, nowych wyzwań i innowacyjnych pomysłów. Zbadamy, jakie są potrzeby wawerskiego odbiorcy kultury i ustalimy, jak będziemy działać. Stworzymy program adekwatny do potrzeb zamieszkującej dzielnicę Wawer, ciągle poszerzającej się społeczności.

Wykreowana na mapie Warszawy nowa instytucja kultury ma szansę na budowanie swojego wizerunku od początku i dostaje też szansę na dotarcie do nowych środowisk. Będziemy konsekwentnie i efektywnie budować wizerunek Wawerskiego Centrum Kultury. Będziemy budować nowe relacje z publicznością i uczestnikami projektów, ale trzeba też umiejętnie podtrzymywać te relacje w przyszłości.

Wawerskie Centrum Kultury to sześć osiedlowych klubów kultury (obecnie filii WCK), to także Wawerska Strefa Kultury (w Międzylesiu), w której budujemy Strefę Młodzieży, Strefę NGO’s i Strefę Kreatywności otwartą dla wszystkich mieszkańców Wawra. Kreatywność nie jest zarezerwowana wyłącznie dla ludzi praktykujących zawodowo jedną z tradycyjnych form sztuki. Wierzę, że drzemie ona w każdym z nas, każdy z nas posiada zdolności twórcze, których nie wolno pozostawić przypadkowi.

Zapraszam do współtworzenia Wawerskiego Centrum Kultury, które będzie miejscem wielu doświadczeń społecznych i artystycznych, a inspiracją do nich niech będzie bogactwo historii Wawra, piękna natura, aktywni mieszkańcy i kreatywny zespół.

 

Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury