A A A A

MAL

Miejsce Aktywności Lokalnej

Co to jest MAL
To różnego typu miejsca, które realizują ideę otwartości na społeczność lokalną. Sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.
Miejsca te wspierają lokalne działania bezpłatnie.
MAL-e to przestrzeń do lokalnych działań – przez cały rok!     

Miejsca aktywności lokalnej (MAL) działają z uwzględnieniem następujących wartości:

Lokalność - miejsce sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, wspólnemu działaniu, włącza się w życie okolicy
Elastyczność - miejsce daje mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów oraz mieszkańcy mają wpływ na program miejsca
Współpraca – miejsce aktywnie współpracuje z mieszkańcami, grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rzecz sąsiedztwa
Otwartość – miejsce jest otwarte dla każdego mieszkańca, działa zgodnie z zasadą tolerancji i poszanowania indywidualności każdej osoby, kieruje się wartościami obywatelskimi i demokratycznymi  oraz propaguje postawy prospołeczne i służy integracji całej społeczności lokalnej

Jak korzystać z mal-u jako mieszkaniec
Wybierz miejsce w którym chcesz się spotkać z sąsiadami skontaktuj się z koordynatorem Mal-u wpisanego do Spółdzielni Kultury 
znajdź MAL - pod zakładka Wawer znajdziesz wszystkie działające MAL-e na terenie Dzielnicy Wawer.

REGULAMIN
MIEJSKIEJ AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (MAL)
W WAWERSKIM CENTRUM KULTURY

Przestrzeń MAL w Wawerskim Centrum Kultury to Miejsce Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Dzielnicy Wawer, które wspiera działania lokalne i akcje sąsiedzkie. Jest otwarte dla każdego mieszkańca dzielnicy, grup nieformalnych i sąsiedzkich oraz organizacji pozarządowych. Miejsce Aktywności Lokalnej nie ma ustalonego programu – to pomysły mieszkańców tworzą plan działania tego miejsca.

 1. Każdy mieszkaniec dzielnicy może bezpłatnie skorzystać z tego miejsca, tworząc swoje projekty, warsztaty, organizując spotkania lub inne działania, jednorazowe czy cykliczne.
 2. MAL jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji Organizatora MAL – WCK co do terminu, tematu i czasu wykorzystania przestrzeni.
 3. Każde spotkanie w przestrzeni MAL musi być zgodne z profilem Wawerskiego Centrum Kultury określonym w Statucie WCK i nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa.
 4. Inicjatywę – proponowaną aktywność, może zgłosić osoba, grupa osób lub organizacja pozarządowa.
 5. W imieniu osoby/osób niepełnoletnich inicjatywę zgłasza prawny opiekun, który ponosi odpowiedzialność za realizację inicjatywy.
 6. Inicjatywę można zgłosić wypełniając „Kartę zgłoszeń" i przesyłając ją na adres: wck@um.warszawa.pl lub osobiście w Wawerskim Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a pok. nr 8. Zgłoszenia należy dokonać minimum na 3 tygodnie przed planowanym terminem inicjatywy. Karta musi być wypełniona w całości i podpisana własnoręcznie przez osobę odpowiedzialną za zgłaszaną inicjatywę.
 7. Dostarczenie wypełnionej „Karty zgłoszeń" nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatora MAL – WCK na użyczenie przestrzeni MAL. Czas rozpatrzenia zgłoszenia wynosi 5 dni roboczych od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia".
 8. Wawerskie Centrum Kultury wspierając inicjatywy lokalne oferuje przestrzeń i wyposażenie typu: stoliki, krzesła, projektor z ekranem.
 9. Realizacja inicjatywy odbywa się dniu/dniach i godzinach zgłoszonych i zaakceptowanych przez Organizatora MAL - WCK.
 10. Dzieci przebywające na terenie MAL winny znajdować się pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
 11. Uczestnictwo w inicjatywie oznacza zgodę na udostępnienie własnego wizerunku w związku z promocją działalności WCK, w tym również w mediach publicznych.
 12. Korzystający z przestrzeni MAL:
  • mogą spożywać napoje: kawa, herbata, woda, soki.
  • nie mogą spożywać napojów alkoholowych i palić tytoniu.
  • mają obowiązek sprzątania po sobie.
  • winni okazywać sobie życzliwość.
 13. Organizator inicjatywy jest zobowiązany do pozostawienia miejsca i sprzętu w stanie niezniszczonym. W uszkodzenia lub razie zniszczenia bierze pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Każde uszkodzenie lub zniszczenie należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi MAL - WCK. Organizator inicjatywy zostanie obciążony obowiązkiem usunięcia powstałych zniszczeń bądź kosztami finansowymi poniesionymi na naprawę lub wymianę zniszczonego mienia.
 14. Organizator inicjatywy w przestrzeni MAL odpowiedzialny jest również za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania.
Karta zgłoszeniowa: - w załączeniu